.

ยินดีต้อนรับสู่รั้วขาว - แดง  โรงเรียนบางพะเนียง  อ.สนามชัยเขต  จ.ฉะเชิงเทรา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2

 
 
 
 
 
มิถุนายน 2564
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 มิถุนายน 2564
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.117.56
คุณเข้าชมลำดับที่ 77,358
 
  หน้าหลัก    พันธกิจ 
พันธกิจ
 

1. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. จัดกิจกรรมให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดหาสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัย และห่างไกลยาเสพติด

5. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและ พลโลก ยึดมั่นในการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 
นางสาวเอ็มอร ผลบุภพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
: โรงเรียนบางพะเนียง
30 หมู่ 2 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160
Email : bpn2509@gmail.com / website - www.ccs2.net/bpn