กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สรุปการส่งกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียน เขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๖ (ท่าตะเกียบ ๑) ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ข้อมูล ณ  วันที่  25  กันยายน  2557
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนะและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ปฐมวัย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ดาวน์โหลด  ใบสมัครแข่งขันวิชาการ และสิ่งประดิษฐ์นักเรียน เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
ดาวน์โหลด   เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
ดาวน์โหลด  แผนผังการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เขตคุณภาพที่ 6  ณ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง